Privacybeleid

Let op: De tekst op deze pagina is een automatische vertaling naar het Nederlands vanuit het Engels. Bij geschillen is de Engelse versie leidend. Neem contact op als u een kopie van de Engels wilt ontvangen.

Persoonlijke gegevens (hieronder meestal gewoon “gegevens” genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover dat nodig is en met het doel om een functionele en gebruiksvriendelijke website, inclusief de inhoud ervan, en de daarop aangeboden diensten aan te bieden.

Volgens Art. 4 Nr. 1 van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de “GDPR” genoemd), verwijst “verwerking” naar elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze beschikbaar maken, samenbrengen, of combineren, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens, al dan niet via geautomatiseerde procedés.

Het volgende privacybeleid is bedoeld om u in het bijzonder te informeren over het type, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag voor de verwerking van dergelijke gegevens onder onze eigen controle of in samenwerking met anderen. Wij informeren u hieronder ook over de componenten van derden die wij gebruiken om onze website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren, wat ertoe kan leiden dat deze derden ook gegevens verwerken die zij verzamelen en controleren.

Ons privacybeleid is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijken voor de verwerking van uw gegevens
II. De rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over de gegevensverwerking

I. Informatie over ons als verantwoordelijken voor de verwerking van uw gegevens

De partij die verantwoordelijk is voor deze website (de “verantwoordelijke voor de verwerking”) in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

P.P. Mooring
Peter Mooring
Buys Ballotstraat 40
4631 GW Hoogerheide
Nederland

Telefoon: +31 6 4124 3030
E-mail: peterpm@xs4all.nl
Web: mooringinternet.nl

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Peter Mooring

II. De rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de gegevensverwerking die hieronder gedetailleerder wordt beschreven, hebben gebruikers en betrokkenen het recht om

  • op bevestiging of er gegevens over hen worden verwerkt, informatie over de gegevens die worden verwerkt, verdere informatie over de aard van de gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (vgl. ook Art. 15 GDPR);
  • om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (zie ook Art. 16 GDPR);
  • op de onmiddellijke verwijdering van de hen betreffende gegevens (vgl. ook Art. 17 DSGVO), of, als alternatief, indien verdere verwerking noodzakelijk is zoals bepaald in Art. 17 Para. 3 GDPR, om deze verwerking te beperken volgens Art. 18 GDPR;
  • kopieën te ontvangen van de gegevens die op hen betrekking hebben en/of die door hen zijn verstrekt en om deze door te sturen naar andere aanbieders/verwerkers (cf. ook Art. 20 GDPR);
  • klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als zij van mening zijn dat gegevens die op hen betrekking hebben door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming (zie ook art. 77 GDPR).

Bovendien is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie hij gegevens bekendmaakt, op de hoogte te stellen van dergelijke correcties, verwijderingen of beperkingen op de verwerking van deze gegevens per art. 16, 17 Para. 1, 18 GDPR. Deze verplichting geldt echter niet als een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt. Niettemin hebben gebruikers recht op informatie over deze ontvangers.

Krachtens Art. 21 GDPR hebben gebruikers en betrokkenen het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van hun gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke op grond van Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. In het bijzonder is bezwaar tegen gegevensverwerking ten behoeve van directe reclame toegestaan.

III. Informatie over de gegevensverwerking

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag ervan niet meer van toepassing is, op voorwaarde dat de verwijdering ervan niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen of tenzij hieronder anders wordt bepaald.

Servergegevens

Om technische redenen worden de volgende gegevens die uw internetbrowser naar ons of onze serverprovider stuurt, verzameld, met name om een veilige en stabiele website te garanderen: Deze serverlogbestanden registreren het type en de versie van uw browser, het besturingssysteem, de website waar u vandaan kwam (referrer URL), de bezochte webpagina’s op onze site, de datum en tijd van uw bezoek, evenals het IP-adres van waaruit u onze site bezocht.

De aldus verzamelde gegevens worden tijdelijk opgeslagen, maar niet in combinatie met andere van uw gegevens.

De basis voor deze opslag is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en beveiliging van onze website.

De gegevens worden binnen zeven dagen gewist, tenzij verdere opslag nodig is voor bewijsdoeleinden. In dat geval worden alle of een deel van de gegevens uitgesloten van verwijdering totdat het onderzoek naar het betreffende incident definitief is afgerond.

Cookies

a) Sessiecookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies verwerken bepaalde specifieke informatie over u, zoals uw browser, locatiegegevens of IP-adres.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger, zodat wij bijvoorbeeld onze website in verschillende talen kunnen weergeven of een winkelwagenfunctie kunnen aanbieden.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR, voor zover deze cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen voor het initiëren of verwerken van contractuele relaties.

Als de verwerking niet dient om een contract te initiëren of te verwerken, ligt ons legitieme belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag is dan Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR.

Wanneer u uw browser afsluit, worden deze sessiecookies verwijderd.

b) Cookies van derden

Indien nodig kan onze website ook cookies gebruiken van bedrijven waarmee wij samenwerken om reclame te maken, analyses uit te voeren of de functies van onze website te verbeteren.

Raadpleeg de volgende informatie voor meer informatie, in het bijzonder over de rechtsgrondslag en het doel van het verzamelen en verwerken van gegevens door derden via cookies.

c) Cookies uitschakelen

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. U kunt de browser ook gebruiken om cookies te verwijderen die al zijn opgeslagen. De benodigde stappen en maatregelen variëren echter, afhankelijk van de browser die u gebruikt. Als u vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of raadpleeg de documentatie van uw browser of neem contact op met de maker ervan voor ondersteuning. Browserinstellingen kunnen niet voorkomen dat zogenaamde flash cookies worden ingesteld. In plaats daarvan moet u de instelling van uw Flash-speler wijzigen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, hangen ook af van de Flash-speler die u gebruikt. Als u vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of raadpleeg de documentatie van uw Flash-speler of neem contact op met de maker ervan voor ondersteuning.

Als u de installatie van cookies verhindert of beperkt, kunnen mogelijk niet alle functies op onze site volledig worden gebruikt.

Orderverwerking

De gegevens die u verstrekt wanneer u goederen en/of diensten bij ons bestelt, moeten worden verwerkt om uw bestelling uit te voeren. Houd er rekening mee dat bestellingen niet kunnen worden verwerkt zonder deze gegevens te verstrekken.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR.

Nadat uw bestelling is voltooid, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd, maar pas na de door de belasting- en handelswetgeving vereiste bewaartermijnen.

Om uw bestelling te verwerken, zullen wij uw gegevens delen met het verzendbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, voor zover dit nodig is om uw bestelling te leveren en/of met de betalingsserviceprovider, voor zover dit nodig is om uw betaling te verwerken.

De rechtsgrondslag voor de overdracht van deze gegevens is Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR.

Klantaccount/registratie

Als u via onze website een klantenaccount bij ons aanmaakt, gebruiken wij de gegevens die u tijdens de registratie hebt ingevoerd (bijv. uw naam, uw adres of uw e-mailadres) uitsluitend voor diensten die leiden tot uw eventuele plaatsing van een bestelling of het aangaan van een andere contractuele relatie met ons, om dergelijke bestellingen of contracten uit te voeren en om klantenservice te bieden (bijv. om u een overzicht van uw eerdere bestellingen te bieden of om u een verlanglijstfunctie te kunnen aanbieden). Wij slaan ook uw IP-adres en de datum en tijd van uw registratie op. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Tijdens het registratieproces wordt uw toestemming gevraagd voor deze verwerking van uw gegevens, met verwijzing naar dit privacybeleid. De door ons verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw klantenaccount aan te maken.

Als u toestemming geeft voor deze verwerking, Art. 6 Para. 1 lit. a) GDPR de rechtsgrondslag voor deze verwerking.

Als het openen van de klantrekening ook bedoeld is om een contractuele relatie met ons aan te gaan of om een bestaand contract met ons na te komen, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking ook art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR.

U kunt uw voorafgaande toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken onder Art. 7 Para. 3 GDPR met toekomstige werking intrekken. U hoeft ons alleen maar te laten weten dat u uw toestemming intrekt.

De eerder verzamelde gegevens worden dan verwijderd zodra de verwerking niet langer noodzakelijk is. Wij moeten ons echter houden aan eventuele bewaartermijnen die worden vereist door de belasting- en handelswetgeving.

Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze gratis nieuwsbrief, worden de gegevens die daarvoor van u gevraagd worden, d.w.z. uw e-mailadres en, optioneel, uw naam en adres, naar ons verzonden. Wij slaan ook het IP-adres van uw computer en de datum en tijd van uw registratie op. Tijdens het registratieproces vragen wij uw toestemming voor het ontvangen van deze nieuwsbrief en het soort inhoud dat deze zal bieden, met verwijzing naar dit privacybeleid. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 Para. 1 lit. a) GDPR.

U kunt uw voorafgaande toestemming om deze nieuwsbrief te ontvangen intrekken onder Art. 7 Para. 3 GDPR met toekomstige werking intrekken. Het enige wat u hoeft te doen, is ons laten weten dat u uw toestemming intrekt of op de afmeldlink klikken die in elke nieuwsbrief staat.

Neem contact op met

Als u via e-mail of het contactformulier contact met ons opneemt, worden de gegevens die u verstrekt gebruikt om uw verzoek te verwerken. Wij moeten deze gegevens hebben om uw verzoek te kunnen verwerken en beantwoorden; anders kunnen wij het niet volledig of helemaal niet beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 Para. 1 lit. b) GDPR.

Uw gegevens worden verwijderd zodra wij uw vraag volledig hebben beantwoord en er geen verdere wettelijke verplichting is om uw gegevens op te slaan, bijvoorbeeld als er een bestelling of contract uit voortvloeit.

Berichten, opmerkingen en beoordelingen van gebruikers

Wij bieden u de mogelijkheid om vragen, antwoorden, meningen en beoordelingen op onze website te plaatsen, hierna gezamenlijk “berichten” genoemd. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, verwerken en publiceren wij uw bericht, de datum en tijd waarop u het hebt gepost, en een pseudoniem dat u mogelijk hebt gebruikt.

De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 Para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw voorafgaande toestemming intrekken op grond van Art. 7 Para. 3 GDPR met toekomstige werking intrekken. U hoeft ons alleen maar te informeren dat u uw toestemming intrekt.

Daarnaast verwerken wij ook uw IP-adres en e-mailadres. Het IP-adres wordt verwerkt omdat wij er een legitiem belang bij kunnen hebben om verdere actie te ondernemen of te ondersteunen als uw bericht inbreuk maakt op de rechten van derden en/of anderszins onwettig is.

In dit geval is de rechtsgrondslag Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in een eventuele juridische verdediging die we moeten voeren.

Follow-up opmerkingen

Als u berichten op onze website plaatst, bieden wij u ook de mogelijkheid om u te abonneren op vervolgcommentaren van derden. Om u over deze vervolgcommentaren te kunnen informeren, moeten wij uw e-mailadres verwerken.

De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 Para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw voorafgaande toestemming voor dit abonnement intrekken op grond van Art. 7 Para. 3 GDPR met toekomstige werking intrekken. Het enige wat u hoeft te doen, is ons laten weten dat u uw toestemming intrekt of op de afmeldlink in elke e-mail klikken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google).

Door certificering volgens het EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat het de EU-voorschriften voor gegevensbescherming zal volgen bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten.

De Google Analytics-dienst wordt gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren. De wettelijke basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, plaats, tijd of frequentie van uw bezoeken aan onze website, worden naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics echter met de zogenaamde anonimiseringsfunctie, waarbij Google het IP-adres binnen de EU of de EER inkort voordat het naar de VS wordt verzonden.

De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van de bezoeken aan onze website en wat bezoekers daar doen. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website en van het internet in het algemeen.

Google verklaart dat het uw IP-adres niet aan andere gegevens zal koppelen. Daarnaast biedt Google meer informatie over zijn gegevensbeschermingspraktijken ophttps://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners,inclusief opties die u kunt uitoefenen om dergelijk gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Daarnaast biedt Google een opt-out add-on aan op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en met meer informatie. Deze add-on kan op de populairste browsers geïnstalleerd worden en biedt u verdere controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert het JavaScript van Google Analytics (ga.js) dat er geen informatie over het websitebezoek naar Google Analytics verzonden mag worden. Dit verhindert echter niet dat er informatie naar ons of naar andere webanalysediensten die wij kunnen gebruiken, wordt doorgestuurd, zoals in dit document wordt beschreven.

U kunt Google Analytics ook in- of uitschakelen in de cookie-instellingen .

Google reCAPTCHA

Onze website maakt gebruik van Google reCAPTCHA om te controleren en te voorkomen dat geautomatiseerde servers (“bots”) toegang krijgen tot en interactie hebben met onze website. Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google).

Door certificering volgens het EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert Google dat het de EU-voorschriften voor gegevensbescherming zal volgen bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten.

Deze service stelt Google in staat om te bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en vanaf welk IP-adres het reCAPTCHA-invoervak is gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google ook andere informatie verzamelen die nodig is om deze service te leveren en te garanderen.

De rechtsgrondslag is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in de veiligheid van onze website en in het voorkomen van ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of iets dergelijks.

Google biedt gedetailleerde informatie op https://policies.google.com/privacy met betrekking tot de algemene behandeling van uw gebruikersgegevens.

YouTube

Wij gebruiken YouTube op onze website. Dit is een videoportaal dat wordt beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, hierna “YouTube” genoemd.

YouTube is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna te noemen “Google”.

Door certificering volgens het EU-VS Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garanderen Google en haar dochteronderneming YouTube dat zij de EU-voorschriften voor gegevensbescherming zullen naleven bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten.

Wij gebruiken YouTube in zijn geavanceerde privacymodus om u video’s te tonen. De wettelijke basis is Art. 6 Para. 1 lit. f) GDPR. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website. Volgens YouTube betekent de geavanceerde privacymodus dat de hieronder gespecificeerde gegevens alleen naar de YouTube-server worden verzonden als u daadwerkelijk een video start.

Zonder deze modus wordt er een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra u een van onze webpagina’s opent waarop een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is nodig om de betreffende video op onze website in uw browser te kunnen weergeven. YouTube registreert en verwerkt minimaal uw IP-adres, de datum en tijd waarop de video werd weergegeven en de website die u hebt bezocht. Daarnaast wordt er een verbinding met het DoubleClick-advertentienetwerk van Google tot stand gebracht.

Als u bent aangemeld bij YouTube wanneer u onze site bezoekt, zal YouTube de verbindingsinformatie toewijzen aan uw YouTube-account. Om dit te voorkomen, moet u uitloggen bij YouTube voordat u onze site bezoekt of de juiste instellingen maken in uw YouTube-account.

Voor de functionaliteit en de analyse van het gebruiksgedrag slaat YouTube via uw browser permanent cookies op uw apparaat op. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken. Meer details vindt u in het gedeelte over cookies hierboven.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens en over uw rechten en beschermingsopties vindt u in het privacybeleid van Google ophttps://policies.google.com/privacy.

MailChimp – Nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid om u via onze website in te schrijven voor onze gratis nieuwsbrief.

Wij gebruiken MailChimp, een dienst van The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, VS, hierna te noemen “The Rocket Science Group”.

Door certificering volgens het EU-VS Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active garandeert de Rocket Science Group dat zij de EU-voorschriften voor gegevensbescherming zal volgen bij de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten. Daarnaast biedt de Rocket Science Group meer informatie over haar gegevensbeschermingspraktijken op http://mailchimp.com/legal/privacy/

Als u zich inschrijft voor onze gratis nieuwsbrief, worden de gegevens die hiervoor van u worden gevraagd, d.w.z. uw e-mailadres en, optioneel, uw naam en adres, door The Rocket Science Group verwerkt. Daarnaast worden uw IP-adres en de datum en tijd van uw registratie opgeslagen. Tijdens het registratieproces wordt uw toestemming gevraagd om deze nieuwsbrief te ontvangen, samen met een concrete beschrijving van het soort inhoud dat deze nieuwsbrief zal bieden en een verwijzing naar dit privacybeleid.

De nieuwsbrief die dan door The Rocket Science Group wordt verzonden, zal ook een tracking pixel bevatten, een zogenaamde web beacon. Deze pixel helpt ons te evalueren of en wanneer u onze nieuwsbrief hebt gelezen en of u op eventuele links in de nieuwsbrief hebt geklikt. Naast verdere technische gegevens, zoals gegevens over uw computerhardware en uw IP-adres, worden de verwerkte gegevens opgeslagen zodat wij onze nieuwsbrief kunnen optimaliseren en kunnen inspelen op de wensen van onze lezers. De gegevens zullen daarom de kwaliteit en aantrekkelijkheid van onze nieuwsbrief verhogen.

De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief en de analyse is art. 6 Para. 1 lit. a) GDPR.

U kunt uw voorafgaande toestemming om deze nieuwsbrief te ontvangen intrekken onder Art. 7 Para. 3 GDPR met toekomstige werking intrekken. Het enige wat u hoeft te doen, is ons laten weten dat u uw toestemming intrekt of op de afmeldlink klikken die in elke nieuwsbrief staat.

Modelverklaring gegevensbescherming voor Anwaltskanzlei Weiß & Partner

To top